Werkvoorwaarden

ALGEMEEN

Deze leveringsvoorwaarden maken deel van iedere overeenkomst die Margo Smit Journalistiek met een afnemer sluit, en worden voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst door Margo Smit Journalistiek verstrekt. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk en in overleg plaatsvinden. Margo Smit Journalistiek wordt verder genoemd de leverancier, degene met wie Margo Smit Journalistiek de overeenkomst tot het leveren aangaat, de afnemer.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

OFFERTE, OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING 

Offertes zijn vrijblijvend en gelden acht dagen. Aan een beknopt voorstel of vrijblijvende oriëntatie op de opdracht zijn geen kosten verbonden. Prijsopgaven kunnen wijzigen bij onvoorziene wijzigingen in de werkzaamheden.

De ideeën en voorstellen in de offerte blijven eigendom van leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Als een idee auteursrechtelijk beschermd is, wordt bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding gevorderd.

Een opdracht kan mondeling (ook telefonisch) of schriftelijk (ook digitaal) worden verstrekt.

Bij het verstrekken van een opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt over: 

doel van de opdracht, het gebruiksdoel van dienst, publicatie of programma, de publicatievorm en -omvang; 

de persoon of autoriteit die de dienst, publicatie of programma goedkeurt, en binnen welke tijd goedkeuring wordt verleend; 

wie de opdrachtgever is en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd; 

de wijze waarop de publicatie, dienst of programma wordt aangeleverd (papier, video, analoge of digitale bestanden);
in geval van een videoproductie: bij wie de rechten van de productie en van ruw materiaal liggen;
de uiterste deadline; 

het geldende honorarium;
vergoeding van eventuele bijkomende kosten (reis-, verblijfs-, materiaal- en andere kosten).

Opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Mondelinge afspraken gelden pas als die door leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

KWALITEIT
De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop.

KLACHTEN
Klachten moeten binnen zeven dagen na leveringsdatum schriftelijk ingediend worden. Zo niet, dan wordt de levering als geaccepteerd beschouwd.

HERZIENING
Een eenmalige, eenvoudige herziening van publicatie, programma of dienst is in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet een andere herzieningsafspraak wordt overeengekomen. Ingrijpende of meerdere herzieningen zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt en vastgelegd.

LEVERING EN EERSTE GEBRUIKSRECHT
Tot de opdracht tot tevredenheid is afgewikkeld en geheel is betaald, blijven de rechten van de publicatie of dienst bij de leverancier.

Indien gewijzigde omstandigheden bij de afnemer leiden tot wijziging, uitstel of intrekking van de opdracht is de leverancier niet verplicht diensten die nog niet gereed zijn te leveren. Leverancier heeft echter wel recht op betaling voor verrichte arbeid en op schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

VRIJWARING
De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier. De afnemer vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet door leverancier en afnemer gezamenlijk goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat leverancier is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.


AUTEURSRECHTEN

De leverancier van werken in de zin van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. 


Elk gebruik van een publicatie/programma dat niet is overeengekomen (ook: verminking en/of ingrijpende aantasting van het geleverde) wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium. 


Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar overwegende bezwaren (bij opdrachtverlening gemeld en geaccepteerd door leverancier) tegen bestaan.
De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. Overtreding van het hier bepaalde kost de afnemer een extra vergoeding van ten minste honderd procent van het overeengekomen honorarium.

Ingrijpende wijziging van geleverde publicatie of programma welke niet de goedkeuring van de leverancier krijgt, kan leiden tot verbod door leverancier op het gebruik van het geleverde op grond van de Auteurswet. De afnemer blijft verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk.

Bij inbreuk op het auteursrecht kan leverancier naast genoemde bedragen en/of percentages van het honorarium de werkelijk geleden materiële en immateriële schade vorderen.

BETALING
Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

De betalingstermijn is 21 dagen na levering, tenzij voor een opdracht anders is overeengekomen tussen leverancier en afnemer (hetgeen op de factuur zal zijn vermeld). Indien de leverancier wenst te factureren dient de betaling binnen 30 dagen (of zoveel als is overeengekomen) na factuurdatum te gebeuren.

Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. Bij betalingen na 30 dagen na de factuurdatum is dan de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd, vanaf de datum die 30 dagen na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Na het verstrijken van de betalingstermijn kan leverancier zonder nadere ingebrekestelling derden belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Maar als leverancier hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op afnemer worden verhaald.

GESCHILLEN
Het Nederlandse recht is van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in der minne te schikken. Indien dit geen bevredigende oplossing oplevert, is de rechter in het gebied waar leverancier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel de aangewezen geschillenrechter.


------------------------         

Deze voorwaarden zijn opgesteld in de geest van en met inachtneming van bepalingen in de ‘Algemene Voorwaarden levering aan niet-consumenten’ van de Kamers van Koophandel, en specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing op journalistieke producties.

 

Margo Smit Journalistiek is een eenmansbedrijf, ingeschreven sinds 5 juni 2009 bij de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer 30263276  en met BTW nr. NL 032372462B01

copyright? Margo Smit Journalistiek 2014